ERASMUS+ Maths is everywhere - Mathematical journey through Europe

Maths is everywhere - Mathematical journey through Europe

 

 

Naše škola zaznamela další obrovský úspěch a získala grant na realizaci projektu s názvem "Maths is everywhere - Mathematical journey through Europe" v rámci programu Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství.

Projekt byl realizován v projektovém období od 1.9.2014 do 31.8.2016 ve spolupráci s partnerskými školami v Polsku, Francii, Řecku, Turecku a Finsku.

Výše přiděleného grantu činila 30 500,00 EUR.

 

 

Projekt „Matematika je všude - matematická cesta napříč Evropou“ byl určen žákům základních škol a cílem a snahou všech zapojených účastníků bylo zjistit a ukázat, jak je matematika obsažena v každém školním předmětu a jak se žáci mohou pomocí matematiky učit o různých evropských zemích. Výuka matematiky a učení se matematice má širokou škálu různých aspektů. V rámci tohoto projektu bylo úmyslem najít nové způsoby, jak se učit a jak učit matematiku. Rovněž bylo úmyslem najít nové způsoby motivace k výuce matematiky, a to jak pro učitele, tak pro žáky.

Šest evropských základních škol z Finska, Polska, České republiky, Francie, Turecka a Řecka vykonávalo činnosti, které naplnily následující dvě témata:

 1. Matematika jako součást každého školního předmětu

Aktivity a činnosti připravené pro výuku a učení se matematiky:

 • prostřednictvím historie (dějepisu)
 • prostřednictvím umění a tradičních řemesel (výtvarné výchovy a pracovních činností)
 • prostřednictvím architektury
 • prostřednictvím sportu a tělesné výchovy
 • prostřednictvím hudby a divadelního umění
 • prostřednictvím přírodních věd (přírodopisu, zeměpisu)
 1. Získání znalostí o partnerských zemích pomocí matematiky

Všechny školy si připravily video reprezentující jejich zemi, včetně matematického pohledu. Byl vytvořen společný výsledný výrobek - cestovní panáček/panenka (loutka, maskot) - každá země vytvořila svého vlastního, který cestoval do každé země a získané informace a zkušenosti sdílel s partnerskými školami.

Témata projektu byla řešeny různými činnostmi a aktivitami. Některé činnosti byly prováděny partnerskými školami průběžně v průběhu školního roku a některé z činností byly vykonávány na workshopech, které probíhaly na partnerských školách ve stejnou dobu jako projektová setkání. Následně pak byly tyto činnosti aplikovány a vyzkoušeny i při běžné výuce na každé ze zúčastněných škol a evaluovány. Každá škola si tak rozšířila své vlastní školní portfolio vzdělávacích aktivit o aktivity a činnosti prováděné v průběhu realizace projektu – vzniklo pedagogická metodika pro učitele v elektronické podobě.

Našimi hlavními pedagogickými cíli bylo:

 • Rozšířit výukové portfolio matematiky
 • Řešit společně matematické problémy související s otázkami týkajícími se každé partnerské země
 • Analyzovat a najít matematické prvky v různých školních předmětech
 • Rozvinout matematickou kreativitu žáků pomocí specifických didaktických her a činností
 • Rozvinout schopnost žáků a učitelů používat nové technologie a zavádět nové a moderní matematické činnosti a postupy
 • Rozvinout nové výukové metody a didaktické strategie a povzbudit aktivní účast, komunikaci, mezikulturní znalosti mezi žáky a učiteli zapojenými v projektu

V průběhu projektu proběhlo 6 projektových setkání, jedno v každé ze zúčastněných škol. Na těchto setkáních byla diskutována témata projektu, byly představovány činnosti a rovněž při nich docházelo ke kontrole a hodnocení realizovaných aktivit a činností projektu. Ve stejnou dobu jako mezinárodní projektová setkání probíhaly i mezinárodní vzdělávací aktivity (krátkodobé výjezdy žáků a doprovodných osob), workshopy pro žáky a učitele. Společná setkání a práce učitelů a žáků z partnerských zemí byla velkým přínosem projektu a zdrojem bohatých zkušeností a poznatků pro učitele i žáky. 

Hlavní myšlenka projektu spočívala ve snaze hledat a ověřovat způsoby a možnosti, jak se učit matematiku ze života kolem nás. Hledat nové způsoby motivace k výuce matematiky plynoucí z její přirozené potřeby v každodenním životě, v běžných lidských činnostech a aktivitách. Objevovat matematiku v historii, výtvarném umění a tradiční řemeslné výrobě, architektuře, tělesné výchově a sportu, hudbě a divadelním umění, přírodních vědách. A to byly také oblasti, na které se zaměřovalo šest nadnárodních setkání učitelů a krátkodobých vzdělávacích pobytů žáků v jednotlivých zemích partnerů. Oblasti, které vygenerovaly řadu zajímavých a podnětných aktivit a následných úkolů pro činnost pedagogů a žáků všech zúčastněných škol v průběhu realizace celého projektu, které rozšířily vzdělávací portfolia všech zapojených partnerských škol.

Všechna společná setkání, pravidelná a průběžná komunikace při plánování, organizaci i evaluaci projektových aktivit a činností, plnění všech úkolů, vzniklá přátelství, množství nových informací a poznatků pro všechny zapojené účastníky a další a další aspekty se podílely na bezvýhradném naplnění plánovaných cílů projektu. Přispěly ke sdílení, rozvoji a výměně matematických zkušeností, didaktických strategií a vyučovacích metod a aktivit, rozšíření možností způsobů výuky matematiky, nalézání matematických prvků v jiných školních předmětech a rozvoji mezipředmětových vztahů s matematikou, rozvoji kreativity žáků prostřednictvím nových aktivit, didaktických her a kvízů. Motivovaly a napomohly k rozvoji pozitivního přístupu k výuce cizích jazyků, k hlubšímu obeznámení se s partnerskými zeměmi, jejich geografií, k poznávání jejich jazyka, zvyků, historie, umění, kultury, sportu. Rozvíjely schopnost žáků i učitelů k používání digitálních technologií, podporovaly použití výpočetní techniky nejen jako hlavního způsobu komunikace, jak mezi učiteli, tak žáky, v průběhu celého projektu, ale i jako oblíbeného a efektivního nástroje prezentace či moderního přístupu k výuce nejen matematiky.

 

 

Webové stránky projektu: http://mathsiseverywhere.wordpress.com/

.

 

 

Fotogalerie z jednotlivých projektových setkání partnerských škol:

 

1. projektové setkání - Polsko (Varšava) - 17. - 21.11.2014

Tisková zpráva

 

         

 

 

 

 2. projektové setkání - Česká republika (Hranice) - 9. - 13.3.2015

Tisková zpráva

         

 

 

3. projektové setkání - Francie (Paříž) - 18. - 22.5.2015

 

         

 

 

4. projektové setkání - Řecko (Athény) - 4. - 9.10.2015

Honzův e-deníček z cesty do Athén.

 

         

 

 

5. projektové setkání - Turecko (Yalova) - 29.2. - 5.3.2016

Honzův e-deníček z cesty do Yalovy.

 

         

 

 

6. projektové setkání - Finsko (Helsinky) - 9.5. - 13.5.2016

Honzův e-deníček z cesty (Helsinky).

 

         
 
 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2020 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa