Roční plán školní družiny

Roční plán práce školní družiny

“ROK S POHÁDKOU”

 

šk. rok 2018 - 9

 

 

Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je   vzájemné toleranci a spolupráci při společných projektech, rozvíjení osobnosti a všestrannosti dětí, podporování jejich zájmu o okolní dění, přírodu a ochranu životního prostředí.

 

Stanovení pravidelné činnosti ve školní družině

 

Ranní družina : 6. 00 – 8. 00

 

                     scházení dětí do družiny / herna 1. patro /

                     spontánní činnosti, stolní a společenské hry, kreslení, individuální  hry

                     řízená činnost – pohybové hry, TV chvilka, společný zpěv, četba

 

Odpolední družina : 11.30 – 16.30

 

                     hygiena, společné stolování ve školní jídelně

                     klid po obědě – spontánní činnosti, hry dle volby dětí

         hlavní zájmová činnost – viz plán jednotlivých oddělení

         15. 00 – 16. 30 společné oddělení – stolní hry, odpočinková a rekreační činnost,

             za   vhodného počasí pobyt na dětském hřišti, spontánní činnosti, individuální hry

 

Měsíční temata celoročního plánu ŠD

 

Září                            Naše království

Říjen                          Pařezová chaloupka

Listopad                    Za humny je drak

Prosinec                    Tři oříšky pro Popelku

Leden                        O dvanácti měsíčkách

Únor                          Mrazík

Březen                       Ferda mravenec

Duben                        Včelka Mája

Květen                       Šípková Rúženka

Červen                       Bylo nebylo

 

Stanovení příležitostné činnosti ve školní družině :

 

Přivítání prvňáčků (září)

Dopravní soutěž

Oslavy 100. výročí republiky : výzdoba družiny, beseda ve školní knihovně, všdomostní  soutěžě, kvizy a rebusy

Podzimní výzdoba školy

Vánoční jarmark (prosinec)

Vánoce v družině                                                                                                               

Karneval (leden – únor)                                                                                                     

Bezpečně na ulici                                                                                                                  

Den matek – výroba dárků (květen)                                                                               

Den dětí – den soutěží a her (červen)                                                                            

Sportovní odpoledne, výtvarné a pracovní dílny, režie vlastních představení     

Měsíční projekty podle plánu jednotlivých oddělení 

Dílničky pro rodiče s dětmi ve spolupráci s tř. uč.

Školy v přírodě

Akce pro MŠ

Spolupráce s KRPŠ

Vydávání družinového měsíčníku „Pozor, Azor“ :

            září                p. vych. Dröhslerová

            říjen               p. vych. Mgr.Ježková

            listopad          p. vych. Fojtíková

            prosinec         p. vych. Dröhslerová

            leden              p. vych. Mgr.Ježková

            únor               p. vych. Fojtíková

            březen            p. vych. Dröhslerová

            duben             p. vych. Mgr.Ježková

            květen            p. vych. Fojtíková

            červen            p. vych. Dröhslerová

            časopis k zápisu a pro prvňáčky      p. vych. Dröhslerová

 

 

Témata časového plánu ve ŠD

 

        Téma: podzimní období  - září, říjen, listopad

 

         Cíle:

rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů

vyjasnění vztahu dítě – dospělý

vytváření vztahů dětí mezi sebou, kamarádství, ohleduplnost

eliminace nebezpečí na silnici

osvojení si metod práce s informacemi

rozvoj estetického cítění

získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

výchova ke zdraví

         Obsah:

žáci se naučí orientovat se v prostředí a v mezilidských vztazích

         Metody práce:

vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

         Formy:

skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka), frontální

         Výstup:

Dítě: pojmenovává dění kolem sebe

účelně využívá volný čas                                                                                                               

citlivě vnímá okolní skutečnosti

dokáže vyhledávat informace

odpovědně plní svěřené úkoly

dává věci do souvislostí

dokáže diskutovat

 

         Klíčové kompetence:

kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, zpracovává a reprodukuje jednoduché texty, f

ormuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, účastní se diskuzí, nebojí se vyjádřit vlastní názor

kompetence sociální a personální – využívá zkušeností jiných lidí, přijímá hodnocení svých výsledků, pečuje o své fyzické

a duševní zdraví, uznává autoritu, umí pracovat v kolektivu, přijímá hodnocení svých výsledků, radu i kritiku, pečuje o své fyzické a duševní zdraví

kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti    a dovednosti

kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, využívá vědomosti v životě, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dítě

vyhledává potřebné informace, stanovuje si cíle a priority 

 

 

         Tematické okruhy

 

Škola:

 

Přivítání prvňáčků

Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy a družiny!

Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem družiny

Bezpečnost ve škole i v družině

Vyjasnění vztahu dítě – dospělý

Vytváření vztahů dětí mezi sebou

 

BESIP :

 

Dopravní situace

Bezpečná cesta do školy

Dopravní tematika na vycházkách

Bezpečnost při hrách v místnosti a venku

Ochrana zdraví

 

Slušné chování:

Mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování                                                              

Úcta k dospělým                                                                                                                 

Oslovení pracovníků školy a názvy míst ve škole / ředitelna, kabinet, oddělení /

 

Stolování:

Pravidla kulturního stolování , zdravá strava

 

Zájmová činnost:

Pohádky českých autorů                                                                                                    

Cvičení s hudbou, hry s jednoduchými cviky                                                                  

Míčové hry, využití sportovního náčiní, prolézaček a vybavení dětského hřiště k rozvoji obratnosti a síly, nácvik štafetových závodů a vzájemného

povzbuzování během her, rozvoj vytrvalosti a zdravé soutěživosti, hry a soutěže na hřišti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Poznávání Prostředí,ve kterémžijeme,oslavy 100 let republiky,zapojení dětí do družinového projektu                                                                                                 

 Navazování a rozšiřování vědomostí o přírodě, pozorování podzimní krajiny a prací na zahrádkách, určování ovoce a zeleniny, využití plodin                                                    

Krátké scénky vystihující režim dne školáka, dramatizace říkanek a písniček, poznávání barev, hry s využitím barevného cítění,  kresba a malba jevů z přírody a předmětů z nejbližšího prostředí                                                                                                    

Keramika - dekorační, užitková                                                                                        

 Lidové písně, využití známých nápěvů k rozezpívání a hlasové výchově, rytmizace, hry s doprovodem reprodukované hudby        

                                                                                                            

        Téma: zimní období – prosinec, leden, únor

           

         Cíle:

osvojení si metod práce s informacemi

rozvoj estetického cítění

získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

rozšiřování znalostí a dovedností

využití praktických zkušeností

účelné trávení volného času

rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace

rozvoj individuálních schopností v oblasti estetiky

         Obsah:

žáci se naučí orientovat se v prostředí, chránit své zdraví

         Metody práce:

vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv, besedy

         Formy: 

skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka), frontální

         Výstup:

Dítě:se zapojuje do dění kolem sebe,  pomáhá kamarádům, dokáže diskutovat i se podřídit

účelně využívá volný čas, realizuje své požadavky, uplatňuje vyhledané informace

 

         Klíčové kompetence:

kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje své myšlenky, aktivně se účastní diskuzí, zpracovává jednoduché texty a témata, dokáže pracovat ve skupině

kompetence sociální a personální – přijímá hodnocení svých výsledků, radu i kritiku, dále se vzdělává, pečuje o své fyzické i psychické zdraví, využívá zkušeností jiných lidí, dokáže komunikovat, uznává autoritu, podporuje mezilidské vztahy

kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti a dovednosti

kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování  činností, vyhledává potřebné informace, efektivně se učí, přizpůsobuje se  dennímu režimu, realisticky hodnotí své výsledky

 

         Tematické okruhy

Škola

Vánoční výzdoba školy                                                                                                                       

Výroba vánočních přání pro zaměstnance školy                                                                          

 Využití školních prostor k získávání informací - knihovna, počítačová třída, interaktivní tabule                                  

Zdraví:

Otužování, první pomoc

Zdravá strava, ovoce

Skladba jídelníčku

Hygiena stolování

Tradice a zvyky:

Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled

Vánoční besídky

Environmentální výchova:

Osvojení si návyku třídění odpadu, úklid v areálu školy

Zájmová činnost:

Pohádkové vánoce - lidové moudrosti a pranostiky, četba zimních  příběhů, bajky

Soutěže ve vytrvalosti, cvičení posilující správné držení těla, driblování, přeskoky

přes švihadlo

Zimní příroda, krmení zvířátek, využití encyklopedií k hlubšímu poznání domácích a cizokrajných zvířat   

Vánoční tradice, besídky

Rodinné vztahy - rodiče, sourozenci, prarodiče                                                            

Vánoční a novoroční přáníčka, papírové ozdoby, pohlednice,

Zimní radovánky -  hry na sněhu, bobování, závodivé hry, překážkové dráhy, štafety

na sněhu, hod na cíl, stavby ze sněhu                                                                                    

Práce s přírodninami, svícny, drobné dárky

Výrobky na vánoční Jarmark a výstavu

Koledy - nácvik a poslech

 

➢    Téma: jarní období – březen, duben, květen, červen

 

         Cíle

 

Osvojení si metod práce s informacemi

Rozvoj estetického cítění

Získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

Rozšiřování znalostí a dovedností

Využití praktických zkušeností

Účelné trávení volného času

Rozvoj individuálních schopností

Rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie

 

         Obsah:

žáci se naučí používat verbální i neverbální komunikaci, poznávat a chránit přírodu, sžívat se s ní

 

         Metody práce:

      vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, praktické ukázky, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

 

         Formy:

skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka), frontální

Výstup:

Dítě:pojmenovává dění kolem sebe účelně využívá volný čas

Učí se pracovat v kolektivu

dokáže vyhledávat informace, pracuje v souvislostech

dokáže diskutovat,vyslechnout názor druhých

přijímá a plní odpovědně jemu svěřené úkoly

 účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor

 

         Klíčové kompetence:

kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, zpracovává jednoduché

texty, vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chováníkompetence sociální a personální – dítě spolupracuje, odhaduje

výsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovuje si cíle a priority, využívá zkušeností jiných lidí, zvládá mezilidské

vztahykompetence pracovní – dítě si rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti při používání různých materiálů a pomůcekkompetence k učení

poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dále se vzdělává, umí používat pojmy kvalifikovaného

charakteru při řešení konkrétních úkolů, klade si vzdělávací cíle, dokáže realisticky hodnotit své výsledky

 

         Tematické okruhy

 

Komunikace:

Verbální, neverbální

Porozumění, chápání

 

Domov:

Rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří

 

Obec:

Poznávání širšího okolí školy

Orientace ve městě

Zájmová činnost:

Bajky, vyprávění děje podle obrázků, četba z dětských časopisů

Štafety, závodivé hry v přírodě, překážkové dráhy s využitím terénních nerovností a překážek

Jarní příroda, zvířátka a jejich mláďata

Velikonoční kraslice, přáníčka a ozdoby, malujeme přírodu

Čarodějnický rej  - hry, masky                                                                                               

Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, soutěže ve znalostech, prevence úrazů na ulici orientace ve vzdálenějším prostředí, mapy,

ukazatele a orientační tabule ve městě, významná místa ve městě

Simulace dopravních situací, na vycházkách poznávání dopravních značek

Hrajeme  pohádky

Pochodové a výletní písničky

 

V červnu je činnost šk.družiny zaměřena na zábavné hry a soutěže, včetně

"Dne dětí",je ukončena celoroční práce. Dětem je rozdáno vysvědčení školní družiny

a jsou odměněny za celoroční práci.

 

 

31. 8. 2018                                                                                                       ved. vych. Jana Dröhslerová

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 03. 09. 2018       Stránka: Roční plán školní družiny

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2020 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa