Roční plán školní družiny

Celoroční plán práce školní družiny

“JÁ A KAMARÁD”

 

šk.rok 2019/2020

 

 

Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je   vzájemné toleranci a spolupráci při společných projektech, rozvíjení osobnosti   a všestrannosti dětí, podporování jejich zájmu o okolní dění, přírodu a ochranu životního prostředí.

 

 

Stanovení pravidelné činnosti ve školní družině

    

Ranní družina : 6.00 – 8.00

 • scházení dětí do družiny / herna 1.patro /
 • spontánní činnosti, stolní a společenské hry, kreslení, individuálníhry
 • řízená činnost – pohybové hry, TV chvilka, společný zpěv, četba
 • poučení o slušném chování a bezpečnosti

 

Odpolední družina : 11.30 – 16.30

 • hygiena, společné stolování ve školní jídelně
 • klid po obědě – spontánní činnosti, hry dle volby dětí
 • hlavní zájmová činnost – viz plán jednotlivých oddělení
 • 15.00 – 16.30 společné oddělení – stolní hry, odpočinková a rekreační činnost, za vhodného počasí pobyt na dětském hřišti, spontánní činnosti, individuální hry
 • Úterý : Sportíno / sportovně zaměřená odpolední činnost v družině/

Čtvrtek: Tvořílek / výtvarné a pracovně technické činnosti v družině/

 

Měsíční temata celoročního plánu ŠD

 

Září                            Sluníčkový měsíc

Říjen                          Podzimní řádění

Listopad                    Klubíčko

Prosinec                     Moc Vánoc

Leden                         Všeználek

Únor                          V zdravém těle zdravý duch

Březen                        Jarníček

Duben                                   Pampeliška Eliška

Květen                       Kvítko

Červen                       Huráček

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení příležitostné činnosti ve školní družině :

 

Přivítání prvňáčků (září)

Dopravní soutěž

J.A.Komenský: beseda ve školní knihovně, vědomostní  soutěže, kvizy a rébusy

Podzimní výzdoba školy

Bezpečně na ulici                                                                                                                 

Vánoční jarmark (prosinec)

Vánoce v družině                                                                                                               Karneval (leden – únor)  

Velikonoční tvoření                                                                                                   

Den matek – výroba dárků (květen)                                                                               

Den dětí – den soutěží a her (červen)                                                                            Sportovní odpoledne, výtvarné a pracovní dílny, režie vlastních představení a her 

- průběžně    

Měsíční projekty podle plánu jednotlivých oddělení 

Školy v přírodě

Akce pro MŠ

Spolupráce s KRPŠ

Vydávání družinového měsíčníku „Pozor, Azor“ :

      září                 p.vych. Dröhslerová

      říjen                p.vych. Martincová

      listopad          p.vych. Fojtíková

      prosinec         p.vych. Dröhslerová

      leden              p.vych. Martincová

      únor               p.vych. Fojtíková

      březen            p.vych. Dröhslerová

      duben             p.vych. Martincová

      květen            p.vych. Fojtíková

      červen            p.vych. Dröhslerová

      časopis k zápisu a pro prvňáčky      p.vych.Dröhslerová

 

 

 

 

Témata časového plánu ve ŠD

 

 

 • Téma: podzimní období  - září, říjen, listopad
 •  

Seznámení s novým prostředím,kamarády

rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů

vyjasnění vztahu dítě – dospělý

vytváření vztahů dětí mezi sebou, kamarádství, ohleduplnost

eliminace nebezpečí na silnici

osvojení si metod práce s informacemi

rozvoj estetického cítění

získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

výchova ke zdraví

 •  

žáci se naučí orientovat se v prostředí a v mezilidských vztazích

 • Metody práce:

vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv, vycházky

 •  

skupinová práce

individuální práce (dítě – vychovatelka), frontální

frontální činnosti

 •  

dítě: pojmenovává dění kolem sebe, orientuje se v novém prostředí

spolupracuje s vychovatelkou a ostatními dětmi

respektuje pokyny vychovatelky a asistantky

k ostatním dětem se chová kamarádsky a ohleduplně

účelně využívá volný čas                                                                                                               citlivě vnímá okolní skutečnosti

dokáže vyhledávat informace

odpovědně plní svěřené úkoly

dává věci do souvislostí

dokáže diskutovat

šetří majetek školy, chrání životní prostředí

 • Klíčové kompetence:

kompetence komunikativnídítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, zpracovává        a reprodukuje jednoduché texty, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, účastní se diskuzí, nebojí se vyjádřit vlastní názor

kompetence sociální a personálnívyužívá zkušeností jiných lidí, přijímá hodnocení svých výsledků, pečuje o své fyzické a duševní zdraví, uznává autoritu, umí pracovat v kolektivu, přijímá hodnocení svých výsledků, radu i kritiku, pečuje

o své fyzické a duševní zdraví

kompetence pracovní dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, rozvíjí pracovní dovednosti,jemnou motoriku, používá pomůcky a jednoduché nářadí a nástroje

kompetence k učenípoznává smysl a cíl učení, využívá vědomosti v životě, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dítě vyhledává potřebné informace, stanovuje si cíle a priority 

 

 

 • Tematické okruhy

 

Škola:

 

Přivítání prvňáčků

Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy a družiny!

Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem družiny

Bezpečnost ve škole i v družině

Vyjasnění vztahu dítě – dospělý

Vytváření vztahů dětí mezi sebou

 

BESIP :

 

Dopravní situace

Bezpečná cesta do školy

Dopravní tematika na vycházkách

Bezpečnost při hrách v místnosti a venku

Ochrana zdraví

Slušné chování:

Mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování                                                                            Úcta k dospělým                                                                                                                 Oslovení pracovníků školy a názvy míst ve škole / ředitelna, kabinet, oddělení Kamarádské vztahy mezi dětmi

Stolování:

Pravidla kulturního stolování , zdravá strava

Zájmová činnost:

Pohádky českých autorů                                                                                                     Cvičení s hudbou, hry s jednoduchými cviky                                                                   Míčové hry, využití sportovního náčiní, prolézaček a vybavení dětského hřiště                     k rozvoji obratnosti a síly, nácvik štafetových závodů a vzájemného povzbuzování během her, rozvoj vytrvalosti a zdravé soutěživosti, hry a soutěže na hřišti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Poznávání prostředí, ve kterém žijeme, oslavy J.A.Komenský, zapojení dětí do družinového projektu                                                                                                            Navazování a rozšiřování vědomostí o přírodě, pozorování podzimní krajiny a prací na zahrádkách, určování ovoce a zeleniny, využití plodin                                                     Krátké scénky vystihující režim dne školáka, dramatizace říkanek a písniček, poznávání barev, hry s využitím barevného cítění,  kresba a malba jevů z přírody a předmětů             z nejbližšího prostředí                                                                                                         Lidové a umělé písně, využití známých nápěvů k rozezpívání a hlasové výchově, rytmizace,         hry s doprovodem reprodukované hudby, písničky na přání                  

                                                                                                 

 • Téma: zimní období – prosinec, leden, únor

 

 •  

osvojení si metod práce s informacemi

rozvoj estetického cítění

získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

rozšiřování znalostí a dovedností

využití praktických zkušeností

účelné trávení volného času

rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace

rozvoj individuálních schopností v oblasti estetiky

traduce vánočních svátků

čas: měsíce, roční období, hodiny

 •  

žáci se naučí orientovat se v prostředí, chránit své zdraví, podílet se na přípravě a průběhu vánočních svátků, pobyt v zimní přírodě, zimní sporty za vhodných podmínek

 • Metody práce:

vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv, besedy, praktické dovednosti

 •  

skupinová práce individuální práce (dítě – vychovatelka), frontální

 •  

Dítě:se zapojuje do dění kolem sebe

pomáhá kamarádům

dokáže diskutovat i se podřídit

účelně využívá volný čas

realizuje své požadavky, uplatňuje vyhledané informace

respektuje ostatní děti, k soutěžím a hrám přistupuje se zdravou soutěživostí

 

 • Klíčové kompetence:

kompetence komunikativnídítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje své myšlenky, aktivně se účastní diskuzí, zpracovává jednoduché texty a témata, dokáže pracovat ve skupině I samostatně, slušné chování/ zdravení/

kompetence sociální a personálnípřijímá hodnocení svých výsledků, radu                   i kritiku, dále se vzdělává, pečuje o své fyzické i psychické zdraví, využívá zkušeností jiných lidí, dokáže komunikovat, uznává autoritu, podporuje mezilidské vztahy

kompetence pracovnídítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti a dovednosti, udržuje kolem sebe pořádek, šetří materiálem, třídí odpad

kompetence k učenípoznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování  činností, vyhledává potřebné informace, efektivně se učí, přizpůsobuje se  dennímu režimu, realisticky hodnotí své výsledky

 

 • Tematické okruhy

Škola

Vánoční výzdoba školy                                                                                                       Výroba vánočních přání pro zaměstnance školy                                                              Dílničky s vánoční a zimní tematikou                                                                                  Využití školních prostor k získávání informací - knihovna, počítačová třída, interaktivní tabule                                                                                                                                                                                         Čas: poznávání hodin, roční období, měsíce                       

Zdraví:

 

Otužování, první pomoc                                                                                                                    Zimní sporty

Zdravá strava, ovoce

Skladba jídelníčku

Hygiena stolování

 

Tradice a zvyky:

 

Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled

Vánoční besídky

Domov, rodina

 

Environmentální výchova:

 

Využití přírodnin při pracovních činnostech,recyklace

Osvojení si návyku třídění odpadu, úklid v areálu školy

    Zájmová činnost:

Pohádkové vánoce - lidové moudrosti a pranostiky, četba zimních  příběhů, bajky

Soutěže v tělocvičně: ve vytrvalosti, cvičení posilující správné držení těla, driblování, přeskoky přes švihadlo

Zimní příroda, krmení zvířátek, využití encyklopedií k hlubšímu poznání domácích

a cizokrajných zvířat                                                                                                                  Vánoční tradice, besídky

Rodinné vztahy - rodiče, sourozenci, prarodiče                                                            

Vánoční jarmark

Vánoční a novoroční přáníčka, papírové ozdoby, pohlednice,

Zimní radovánky -  hry na sněhu, bobování, závodivé hry, překážkové dráhy, štafety na sněhu, hod na cíl, stavby ze sněhu                                                                                    

Práce s přírodninami, svícny, drobné dárky

Koledy - nácvik a poslech, zpěv

 

 

 

 

Téma: jarní období – březen, duben, květen, červen

 

 •  

 

Osvojení si metod práce s informacemi

Rozvoj estetického cítění

Získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

Rozšiřování znalostí a dovedností

Využití praktických zkušeností

Účelné trávení volného času

Rozvoj individuálních schopností

Rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie

Využití přírodních material, recyklohraní

 •  

žáci se naučí používat verbální i neverbální komunikaci, poznávat a chránit přírodu, sžívat se s ní, třídit odpad, recyklovat

 • Metody práce:

      vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, praktické ukázky, hry, soutěže,      kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

 •  

skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka), frontální

Výstup:

Dítě:pojmenovává dění kolem sebe účelně využívá volný čas

Učí se pracovat v kolektivu

dokáže vyhledávat informace, pracuje v souvislostech

dokáže diskutovat,vyslechnout názor druhých

přijímá a plní odpovědně jemu svěřené úkoly

 

 • Klíčové kompetence:

kompetence komunikativnídítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, zpracovává jednoduché texty, vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování

kompetence sociální a personálnídítě spolupracuje, odhaduje výsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovuje si cíle a priority, využívá zkušeností jiných lidí, zvládá mezilidské vztahy

kompetence pracovnídítě si rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti při používání různých materiálů a pomůcek

kompetence k učenípoznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dále se vzdělává, umí používat pojmy kvalifikovaného charakteru při řešení konkrétních úkolů, klade si vzdělávací cíle, dokáže realisticky hodnotit své výsledky

 

 • Tematické okruhy

 

Komunikace:

Verbální, neverbální

Porozumění, chápání

 

Domov:

Rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří

     Obec:

Poznávání širšího okolí školy

Orientace ve městě

Zájmová činnost:

Den dětí: Zahradní pártyBajky, vyprávění děje podle obrázků, četba z dětských časopisů

Štafety, závodivé hry v přírodě, překážkové dráhy s využitím terénních nerovností

a překážek

Jarní příroda, zvířátka a jejich mláďata

Velikonoční kraslice, přáníčka a ozdoby, malujeme přírodu

Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, soutěže ve znalostech, prevence úrazů na ulici orientace ve vzdálenějším prostředí, mapy, ukazatele a orientační tabule ve městě, významná místa ve městě

Simulace dopravních situací, na vycházkách poznávání dopravních značek

Hrajeme  pohádky

Pochodové a výletní písničky

Zábavná odpoledne, hry a soutěže

 

 

 

                1.9.2019                                                                                             ved.vych.Jana Dröhslerová

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 11. 02. 2020       Stránka: Roční plán školní družiny

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2020 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa