Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád ŠD

.j.: ŘŠ 18/2009

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Obecná ustanovení

Tento vnitřní řád je vydán na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Změny ve školním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

1. Zaměstnanci školní družiny:

 • Vedoucí vychovatelka: 
  • Jana Dröhslerová
 • Vychovatelky :                       
  • Fojtíková Stanislava    
  • Mgr. Ježková Dana

 

1.1 Žáci mají právo :

  • podílet se na spolu plánování a hodnocení činností
  • účastnit se akcí a činností v příslušném oddělení
  • využívat materiální vybavení školní družiny

 

2. Umístění

 • 1. patro    
  • 3. oddělení: paní vychovatelka Dröhslerová Jana
  • 1. oddělení: paní vychovatelka Fojtíková Stanislava

 

 • Vchod u tělocvičen               
  • 2. oddělení: paní vychovatelka Mgr. Ježková Dana

3. Organizace ŠD

 • Činnost školní družiny je zajištěna ve 3 odděleních. Každé oddělení navštěvují žáci z různých tříd. Jednotlivá oddělení se naplňují do počtu 30 žáků.
 • Školní družinu může navštěvovat každý žák, který má řádně vyplněnou přihlášku          a zaplacen příspěvek na ŠD. Při naplněnosti rozhoduje o zařazení do ŠD vedoucí vychovatelka.
 • Příspěvek na částečnou úhradu nákladů ŠD činí  150 Kč za měsíc, placeno září – prosinec částka 600 Kč, za období leden – červen 900 Kč. Příspěvek je placen bezhotovostní úhradou na účet školy. V případě nepřítomnosti ze závažných důvodů po dobu celého měsíce rodiče nebo zák. zástupce žádá písemně o vrácení částky za dané období.
 • Provoz školní družiny začíná v 6.00 a končí v 16.30 hodin. Do této doby jsou rodiče nebo zákonní zástupci povinni dítě vyzvednout.
 • Osoby, které vyzvedávají děti, používají pro zkontaktování paní vychovatelky místní telefon. Osobně děti přebírají.
 • Činnost školní družiny se podílí na zdravém a harmonickém rozvoji dětí, zábavnou formou prohlubuje učivo a upevňuje návyky slušného chování.
 • Děti jsou pravidelně poučovány o zásadách bezpečnosti, dopravní kázni, požární ochraně, dodržování hygieny, škodlivosti užívání návykových látek a správném chování v kolektivu.

 

4. Časový harmonogram výchovné práce školní družiny

 • Školní družina se ráno odemyká v 6:00 hodin. Děti vstupují vchodem ŠD, scházejí se v oddělení s ranním provozem, kde se účastní činnosti pod vedením paní vychovatelky.
 • V 7:40 hodin odvede paní vychovatelka děti do tříd a do 8:00 hodin dohlíží na přicházející děti u šaten. V 7.55 hodin zamkne vchod ŠD.
 • Odpolední činnost školní družiny začíná obědem ve školní jídelně. Vychovatelky pomáhají dětem během stolování. Po obědě si odvádějí děti do svého oddělení. Přesun starších žáků, kterým končí vyučování později, zajistí po obědě vyučující a dozor ve školní jídelně.
 • Po obědě probíhají v každém oddělení odpočinkové činnosti, děti si během neorganizované činnosti hrají dle svého výběru (spontánníčinnosti, scházení dětí).
 • Od 13:00 do 15.00 hodin probíhá v družině hlavní výchovně vzdělávací činnost- hry, soutěže, vycházky, hudební, výtvarná a pracovní činnost a především sportovně rekreační vyžití.
 • V době od 14:30 do 15:00 hodin děti formou didaktických her a soutěží opakují učivo, všeobecné a odborné znalosti z různých oblastí umění, vědy, přírody a literatury.
 • Po ukončení hlavní činnosti v oddělení se děti přesunou do společné družiny, kde se věnují rekreačním hrám a činnostem, např. kreslení, stolním hrám, četbě dětských časopisů, popř. hrám na dětském hřištido 16:30 hodin.
 • Informace o změnách umístění dětí vyvěsí vychovatelka u vchodu ŠD.

 

 

5. Přihlašování a odhlašování dětí

 

Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka. Družina se plní do počtu 30 žáků v oddělení.

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje vedoucí vychovatelka.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí dopředu písemně.

 

6. Provoz během dnů školního volna a prázdnin

 

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem žákům navštěvující ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku          o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.

 

7. Dodatek

 

Družina chodí na vycházky, využívá celého areálu školy: odborné učebny, školní knihovnu, tělocvičny, kuchyňku, počítačové učebny, zahradu, atrium a hřiště.

Děti jsou průběžně po celý rok informovány o první pomoci, bezpečnosti na silnici, důležitých telefonních číslech a nebezpečí drog.

Pitný režim zajišťují rodiče, případně jsou k dispozici nápojové automaty.

 

8. Povinnosti žáka navštěvujícího ŠD

 • Dodržovat zásady bezpečnosti, slušného chování, kázeň, čistotu, pořádek. Šetřit majetek školy. Seznámit se s vnitřním řádem školní družiny (zajistí vychovatelka).
 • Svým chováním neohrožovat zdraví své a svých spolužáků.
 • Žák je povinen během pobytu ve ŠD hlásit každý odchod (na WC, do šatny, třídy, domů) paní vychovatelce.           
 • Žák odchází ze školní družiny podle údajů v zápisním lístku pouze na pokyn vychovatelky.
 • Děti oslovují pracovníky ŠD " paní vychovatelko".
 • Každou změnu zdravotního stavu (nevolnost, bolesti, poranění) hlásí děti ihned paní vychovatelce.
 • Cenné věci a větší částky peněz předá žák do úschovy paní vychovatelce, jinak škola neručí za jejich ztrátu. Vlastní hračky nosí děti na svou zodpovědnost.
 • Aktuální písemné informace a zprávy předá žák včas rodičům.

 

9. Povinnosti rodičů žáka navštěvujícího ŠD

 • Řádně vyplnit přihlášku do školní družiny s uvedením skutečných údajů a uvedením dalších kontaktních osob.
 • Změny hlásit ihned osobně nebo písemně vychovatelce (zdravotní stav, adresy, telefonní čísla).
 • Včas platit příspěvek na ŠD, a to 2x ročně / září 600Kč, leden 900 Kč/.
 • Informovat se na chování svého dítěte, výchovné a kázeňské problémy řešit ihned       s paní vychovatelkou oddělení, podílet se na vzájemné spolupráci.
 • Zajistit odchod dítěte nejpozději v 16:30 hodin. Při osobním vyzvedávání dětí z družiny rodiče osobně informují o této skutečnosti vychovatelku.

 

10. Povinnosti vychovatelky ŠD

 • Zajistit bezpečnost žáků, dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce.        
 • Poskytnout v případě potřeby první pomoc a informovat ihned rodiče. Úrazy                a poranění zapsat do knihy úrazů.
 • Průběžně vést pedagogickou dokumentaci a docházku žáků.        
 • Pro děti připravit zajímavý a pestrý program přiměřený věku dětí plnící výchovné a vzdělávací cíle, svědomitě plnit dané úkoly.
 • Včas nastupovat na pracoviště.
 • Zdravotní a výchovné problémy dětí, kázeňské přestupky vážnějšího charakteru řešit ihned s rodiči.
 • Před každou činností poučit děti o bezpečnosti a dbát na její dodržování.
 • Podílet se na výzdobě školy, výstavách dětských prací a dobré prezentaci školy.
 • Kontrolovat a dbát na včasné placení příspěvku na ŠD, důsledně evidovat.
 • Dbát na pořádek a estetický vzhled oddělení.

 

 

 • Aktivně se podílet na plnění plánu ŠD, průběžně se vzdělávat, zajišťovat materiální vybavení.  

      

 

11. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: zástupce ředitele školy pro 1. stupeň Mgr. Marie Hajdová.
 2. Zrušuje se předchozí znění Vnitřního řádu školní družiny ze dne 1. 9. 2017.
 3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2018.
 4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 31.8.2018.
 5. Žáci školy jsou s tímto řádem seznamováni vychovatelkami školní družiny na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno v přehledu výchovně vzdělávací práce pro školní družinu.

 

 

V Hranicích dne 1. 9. 2018

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír Macháň

ředitel školy

 

 

 

 

 

Vloženo: 03. 09. 2018       Stránka: Vnitřní řád školní družiny

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 602 599
Fax: + 420 581 602 600
E-mail: stru(zavináč)stru(tečka)hranet(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další kontakty:
Školní jídelna při ZŠ tel.: 581 650 155
Mateřská škola tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
METEOSTANICE
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK

2001 - 2020 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa